• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 弗朗斯·哈爾斯27302103267330053861688巴洛克藝術家弗朗斯·哈爾斯(Frans Hals)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/frans-hals/frans-hals_rl1co13upxk.jpg

   弗朗斯·哈爾斯(Frans Hals)

   弗朗斯·哈爾斯(Frans Hals)

   藝術家: 弗朗斯·哈爾斯

   生于: c.1580;荷蘭安特衛普

   卒于: 1666年8月26日;荷蘭哈勒姆

   國籍: 荷蘭

   流派: 巴洛克

   領域: 繪畫

   受影響: 彼得·保羅·魯本斯,安東尼·凡·戴克

   影響: 朱迪絲·雷斯特,Adriaen van Ostade,列賓

    

    

   Artist :Frans Hals

   Additional Name :Frans Hals

   Born : Antwerp, Netherlands

   Died : Haarlem, Netherlands

   Nationality :Dutch

   Art Movement :Baroque

   Influenced by :peter-paul-rubens,anthony-van-dyck

   Influenced on :judith-leyster,adriaen-van-ostade,ilya-repin

   c.15801666Frans Hals116H
   弗朗斯·哈爾斯

   弗朗斯·哈爾斯

   Frans Hals(c.1580-1666)
   巴洛克藝術家弗朗斯·哈爾斯(Frans Hals)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多巴洛克藝術家

   • 倫勃朗
   • 彼得·保羅·魯本斯
   • 約翰內斯·維米爾
   • 讓·巴蒂斯·西美翁·夏爾丹
   • 卡拉瓦喬
   • 弗朗斯·哈爾斯
   • 阿達姆·凡·諾爾特
   • 亨德里克·弗魯姆
   • 喬治斯·拉勒芒
   • 紀多·雷尼
   • 弗朗西斯科·赫瑞拉
   • 阿戈斯蒂諾·塔西

   更多荷蘭藝術家

   • 文森特·梵高
   • 倫勃朗
   • 約翰內斯·維米爾
   • 皮特·蒙德里安
   • 弗朗斯·哈爾斯
   • 科內利斯·維里登伯格
   • 林堡兄弟
   • 邁爾頓·范·希姆斯柯克
   • 喬吉姆·維特維爾
   • 希羅尼穆斯·波希
   • 迪里克·布茨
   • 亨德里克·弗魯姆

   弗朗斯·哈爾斯作品

   天下现金网