• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 大衛·維爾基27043103267335015041388浪漫主義藝術家大衛·維爾基(David Wilkie)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/david-wilkie/david-wilkie_gs5hxffp4ti.jpg

   大衛·維爾基(David Wilkie)

   大衛·維爾基(David Wilkie)

   藝術家: 大衛·維爾基

   生于: 1785年11月18日;錯誤代碼(54000)

   卒于: 1841年6月01日;01june 1841年

   國籍: 英國

   流派: 浪漫主義

   領域: 繪畫

    

    

   Artist :David Wilkie

   Additional Name :David Wilkie

   Born :18 November 1785

   Died :01 June 1841

   Nationality :British

   Art Movement :Romanticism

   17851841David Wilkie120W
   大衛·維爾基

   大衛·維爾基

   David Wilkie(1785-1841)
   浪漫主義藝術家大衛·維爾基(David Wilkie)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多浪漫主義藝術家

   • 弗朗西斯科·戈雅
   • 約瑟夫·馬洛德·威廉·透納
   • 威廉羅素弗林特
   • 勞倫斯·阿爾瑪·塔德瑪
   • 戴維·阿倫
   • 亨利·雷本
   • 威廉·布萊克
   • 約翰·霍普納
   • 路易杰羅德特德·特里奧松
   • 約翰·格洛弗
   • 喬治·斯塔布斯
   • 約翰·克羅姆

   更多英國藝術家

   • 約瑟夫·馬洛德·威廉·透納
   • 亞瑟·拉克姆
   • 劉易斯·卡羅
   • 詹姆斯·坎貝爾·諾布爾
   • 查爾斯·詹姆斯
   • 亨利·赫爾伯特·拉坦格
   • 湯姆·斯科特
   • 喬治·亨利
   • 華特·席格
   • 菲利普·威爾遜·施特爾
   • 艾伯特·朱利葉斯·奧爾松
   • 亞瑟洛威

   大衛·維爾基作品

   天下现金网