• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 羅杰·弗萊2664510,1133267335024801288后印象派藝術家羅杰·弗萊(Roger Fry)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/roger-fry/18a2729c-3d58-4d21-b774-5362267c5f01_ixingntaw3z.jpg

   羅杰·弗萊(Roger Fry)

   羅杰·弗萊(Roger Fry)

   藝術家: 羅杰·弗萊

   生于: 1866年12月14日;倫敦,英國

   卒于: 1934年9月09日;倫敦,英國

   國籍: 英國

   流派: 后印象派

   領域: 繪畫,藝術理論

    

    

   Artist :Roger Fry

   Additional Name :Roger Eliot Fry

   Born : London, United Kingdom

   Died : London, United Kingdom

   Nationality :British

   Art Movement :Post-Impressionism

   Field :painting,art theory

   18661934Roger Fry124F
   羅杰·弗萊

   羅杰·弗萊

   Roger Fry(1866-1934)
   后印象派藝術家羅杰·弗萊(Roger Fry)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多后印象派藝術家

   • 文森特·梵高
   • 喬治·修拉
   • 保羅·塞尚
   • 亨利·瑪麗·雷蒙·德·圖盧茲·勞特累克
   • 羅曼·塞爾斯基
   • 喬凡尼·塞岡提尼
   • 亨利馬丁
   • 艾伯特杜布瓦皮雷
   • 圣地亞哥·盧西尼奧爾
   • 梅杰爾·艾薩克·德哈恩
   • 約瑟夫立普羅奈
   • 蒂瓦達?科斯塔?瓊特瓦利

   更多英國藝術家

   • 約瑟夫·馬洛德·威廉·透納
   • 亞瑟·拉克姆
   • 劉易斯·卡羅
   • 詹姆斯·坎貝爾·諾布爾
   • 查爾斯·詹姆斯
   • 亨利·赫爾伯特·拉坦格
   • 湯姆·斯科特
   • 喬治·亨利
   • 華特·席格
   • 菲利普·威爾遜·施特爾
   • 艾伯特·朱利葉斯·奧爾松
   • 亞瑟洛威
   天下现金网